rododok

Przygotowanie dokumentacji wymaganej przez Ustawę i Rozporządzenie

Nasza firma  zajmuje się przygotowywaniem i wdrażaniem  dokumentacji wymaganej przez Ustawę o Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w której skład wchodzą:

Polityka Bezpieczeństwa zawierającej w szczególności :

 • wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe,
 • wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych,
 • opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania miedzy nimi,
 • sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami,
 • określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia
 • poufności, integralności i rozłączalności przy przetwarzaniu danych.

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym zwierającej w szczególności:

 • procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności,
 • stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem,
 • procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu,
 • procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania,
 • sposób, miejsce i okres przechowywania: (elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe,  kopii zapasowych),
 • sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed działalnością oprogramowania, o którym mowa w pkt III ppkt 1 załącznika do rozporządzenia,
 • sposób realizacji wymogów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia,
 • procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych.

Podobne wpisy