Szybka pomoc

Dostęp do szybkiej pomocy specjalistów w zakresie informatyki oraz teleinformatyki.

Odzyskiwanie danych

Pomoc w odzyskaniu cennych danych przechowywanych na różnego rodzaju nośnikach.

Ochrona danych osobowych

Porady, szkolenia oraz przygotowanie dokumentacji zgodnej z Ustawą.

Outsourcing IT

Obsługa informatyczna bez ponoszenia kosztów utrzymania działu IT w swoich strukturach.

Jak długo mogę przechowywać dane osobowe?

Dane osobowe nie powinny być przechowywane w nieskończoność, bez ograniczenia czasowego.
Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo,
aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. Obecnie
okres ten wynosi 10 lat.


Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane mogą być przetwarzane tak długo, jak
jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia
roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. W przypadku
przedsiębiorców ten okres czasu co do zasady wynosi nie dłużej, niż 3 lata i różni się w zależności od tego, jakiej
umowy dotyczyło przetwarzanie danych.


Jeżeli istnieją przepisy szczególne określające czas, przez jaki powinny być przechowywane dane osobowe, wówczas
takie przepisy mogą wydłużać (lub w konkretnym przypadku skracać) czas przetwarzania danych osobowych.

Przykład – przepisy o rachunkowości nakazują przechowywać dowody księgowe umów handlowych, roszczeń dochodzonych
w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym przez 5 lat od początku
roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone,
spłacone, rozliczone lub przedawnione.


Podstawa prawna – art. 5 ust. 1 pkt e) RODO.